ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564  
   
ลำดับที่
คำสั่ง/คู่มือ/แผนปฏิบัติการ
ดาวน์โหลด
1.
คู่มือประมวลผลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ดาวน์โหลด
2.
เสนอแผนปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564
ดาวน์โหลด
3.
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ดาวน์โหลด
4.
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
5.
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
ดาวน์โหลด
ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
เอกสารดาวน์โหลด
EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
------ 1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
------ 1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
-------1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
-------1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
-------1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  
--------2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย  
--------------2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
 -------------2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร  
----------------------2.1.2.1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี 2564 เอกสารเพิ่มเติม  
----------------------2.1.2.2 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงค์รจิต) เอกสารเพิ่มเติม  
----------------------2.1.2.3 นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 (นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร) เอกสารเพิ่มเติม  
----------------------2.1.2.4 นโยบายสาธารณสุขอำเภอสิรินธร ปี 2564 (นายไชยา พรหมเกษ ) เอกสารเพิ่มเติม  
--------------2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  
----------------------2.1.3.1 โครงสร้างบริหารงานส่วนภูมิภาค เอกสารเพิ่มเติม  
----------------------2.1.3.2 โครงสร้างบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร เอกสารเพิ่มเติม  
----------------------2.1.3.3 โครงสร้างบริหารงานเขตพัฒนาสาธารณสุขโซน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เอกสารเพิ่มเติม  
--------------2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
---------------------2.1.5.1 กฏกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเจาะจง พ.ศ.2560 เอกสารเพิ่มเติม  
---------------------2.1.5.2 ประกาศหลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 สำหรับสถานประกอบการ เอกสารเพิ่มเติม  
---------------------2.1.5.3 ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ เอกสารเพิ่มเติม  
---------------------2.1.5.4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ออกความตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ เอกสารเพิ่มเติม  
---------------------2.1.5.5 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร เอกสารเพิ่มเติม  
---------------------2.1.5.6 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง-พ.ศ.-2560 เอกสารเพิ่มเติม  
---------------------2.1.5.7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่2)พ.ศ.2560 เอกสารเพิ่มเติม  
---------------------2.1.5.8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม พรบ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535 เอกสารเพิ่มเติม  
---------------------2.1.5.9 พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562 เอกสารเพิ่มเติม  
---------------------2.1.5.10 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล-พ.ศ.2553 เอกสารเพิ่มเติม  
---------------------2.1.5.11 พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ 2502 เอกสารเพิ่มเติม  
---------------------2.1.5.12 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.-2560 เอกสารเพิ่มเติม  
---------------------2.1.5.13 พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติพ.ศ.2551 เอกสารเพิ่มเติม  
---------------------2.1.5.14 ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 เอกสารเพิ่มเติม  
---------------------2.1.5.15 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบับที่2พ.ศ.2554 เอกสารเพิ่มเติม  
---------------------2.1.5.16 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 เอกสารเพิ่มเติม  
--------------2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เอกสารเพิ่มเติม  
 -------------2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน เอกสารเพิ่มเติม  
 -------------2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน เอกสารเพิ่มเติม  
--------------2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
ดาวน์โหลด
-------------------2.1.9.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกสารเพิ่มเติม  
-------------------2.1.9.2 วัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร เอกสารเพิ่มเติม  
--------------2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เอกสารเพิ่มเติม  
 --------2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) เอกสารเพิ่มเติม  
---------2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------2.5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------2.6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ เอกสารเพิ่มเติม1 เอกสารเพิ่มเติม2
ดาวน์โหลด
---------2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เอกสารเพิ่มเติม  
---------2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เอกสารเพิ่มเติม  
---------2.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย  
-------------2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ดาวน์โหลด
-------------2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
-------------2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง  
-------------2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด
-------------2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
---------------------2.9.5.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน ตุลาคม 2563 (แบบสขร.1) เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------------------2.9.5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบสขร.1) เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------------------2.9.5.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน ธันวาคม 2563 (แบบสขร.1) เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------------------2.9.5.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน มกราคม 2564 (แบบสขร.1) เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------------------2.9.5.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบสขร.1) เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------------------2.9.5.6 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน มีนาคม 2564 (แบบสขร.1) เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------------------2.9.5.7 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน เมษายน 2564 (แบบสขร.1) เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------------------2.9.5.8 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบสขร.1) เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------------------2.9.5.9 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน มิถุนายน 2564 (แบบสขร.1) เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------------------2.9.5.10 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน กรกฎาคม 2564 (แบบสขร.1) เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------------------2.9.5.11 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน สิงหาคม 2564 (แบบสขร.1) เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------------------2.9.5.12 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน กันยายน 2564 (แบบสขร.1) เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน  
---------------2.10.1 แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารเพิ่มเติม  
---------------2.10.2 หลักปฏิบัติในการใช้รถราชการหมวดยานพาหนะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารเพิ่มเติม  
---------------2.10.3 การคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เอกสารเพิ่มเติม  
---------------2.10.4 แนวทางการการให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม หัดเยอรมัน ในเด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน ปี 2564 เอกสารเพิ่มเติม  
---------------2.10.5 แนวทางการเฝ้าระวังและตอบโต้เหตุการณ์ไม่พึ่งประสงค์ภายหลังได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย เอกสารเพิ่มเติม  
---------------2.10.6 คู่มือปฏิบัติงาน หลักปฏิบัติการใช้รถทางราชการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารเพิ่มเติม  
--------2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)  
---------------2.11.1 ขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยศูนย์บริการแพทย์แผนไทยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธรหน่วยบริการร่วมให้บริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารเพิ่มเติม  
---------------2.11.2 ขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยจากชุมชนศูนย์บริการแพทย์แผนไทยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธรหน่วยบริการร่วมให้บริการแพทย์แผนไทย -----------------โรงพยาบาลสิรินธร เอกสารเพิ่มเติม  
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เอกสารดาวน์โหลด
EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
---------3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ตามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการ ประหยัดงบประมาณ และ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
----------3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
--------------4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
--------------4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ  
----------------------4.1.2.1 แจ้งจัดสรรงบ nonuc เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
----------------------4.1.2.2 แจ้งจัดสรรงบพชอ. เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------ข-----------4.1.2.3 แจ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------ข-----------4.1.2.4 แจ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตัดวงจรโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตามโครงการพระราชดำริ
ปี 2564 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------ข-----------4.1.2.5 แจ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก จังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2564 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------ข-----------4.1.2.6 แจ้งจัดสรรงบประมาณและพื้นที่ดำเนินงานโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ดำเนินงานใหม่ ปีงบประมาณ 2564 (งบจังหวัดอุบลราชธานี) เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------ข-----------4.1.2.7 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รายอำเภอ เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------ข-----------4.1.2.8 แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
---------4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
--------------4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
--------------4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564
----------------------4.2.2.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563
ดาวน์โหลด
----------------------4.2.2.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ดาวน์โหลด
----------------------4.2.2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด
----------------------4.2.2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
ดาวน์โหลด
----------------------4.2.2.5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ดาวน์โหลด
----------------------4.2.2.6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
ดาวน์โหลด
----------------------4.2.2.7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564
ดาวน์โหลด
----------------------4.2.2.8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลด
----------------------4.2.2.9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564
ดาวน์โหลด
----------------------4.2.2.10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564
ดาวน์โหลด
----------------------4.2.2.11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564
ดาวน์โหลด
----------------------4.2.2.12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564
ดาวน์โหลด
--------------4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
---------4.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา  
--------------4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการ เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท) 
ดาวน์โหลด
--------------4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
--------------4.3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)  
-----------------------ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563  
--------------------------------------ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------------------------------ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2563 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------------------------------ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------------------- ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564  
--------------------------------------ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------------------------------ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------------------------------ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมีนาคม 2564 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------------------- ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564  
--------------------------------------ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------------------------------ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม 2564 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------------------------------ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมิถุนายน 2564 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
-----------------------ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564  
--------------------------------------ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------------------------------ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนสิงหาคม 2564 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------------------------------ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกันยายน 2564 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------------4.3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
--------5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
--------5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. ดังนี้  
--------------ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563 เอกสารเพิ่มเติม
--------------ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563 เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------------5.2.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. ถึง มี.ค. ดังนี้
--------------ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564 - เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เอกสารเพิ่มเติม-
ดาวน์โหลด
--------------ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564 -เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
---------------5.2.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย. ดังนี้  
-------------- ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 -เอกสารเพิ่มเติม-
ดาวน์โหลด
-------------- ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2564 เอกสารเพิ่มเติม-
ดาวน์โหลด
-------------- ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564 -เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------5.2.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. ถึง ก.ย. ดังนี้  
-------------- ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564 -เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
-------------- ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564 - เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
-------------- ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564 - เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
-------6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
-------6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
-------6.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  
-------7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
-------7.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
ดาวน์โหลด
-------7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ 
ดาวน์โหลด
-------7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด
-------7.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลด
EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ  
--------8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
--------8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
ดาวน์โหลด
--------8.3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และ รอบปีงบประมาณ  
--------------8.3.1 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 ถึง กันยายน 2563) เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------------8.3.2 ไตรมาสที่ 2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564) เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย  
--------9.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
--------------9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
ดาวน์โหลด
--------------9.1.2 โครงการ
ดาวน์โหลด
---------9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการ ป้องกันมิให้กระทำ ผิดวินัย
ดาวน์โหลด
---------9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม
ดาวน์โหลด
---------9.4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด
---------9.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส
ดาวน์โหลด
EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน  
--------10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
--------10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
--------10.3 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน จำนวน 1 ชุด (รอบ 6เดือน และรอบ 12เดือน)
ดาวน์โหลด
--------10.4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตผ่านระบบไปรษณีย์ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม  Linkช่องทางผ่านWebsite Linkช่องทางผ่านเพจ Facebook -  
--------10.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ดาวน์โหลด
EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน  
---------11.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
---------11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  
---------11.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  
---------11.4 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือมีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดาวน์โหลด
---------11.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน  
---------12.1 หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
-----------------12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
 ----------------12.1.2 โครงการ / กิจกรรม
ดาวน์โหลด
----------12.2 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม วางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
ดาวน์โหลด
----------12.3 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม ในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
ดาวน์โหลด
----------12.4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
ดาวน์โหลด
----------12.5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
ดาวน์โหลด
----------12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
----------12.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)
ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน
ดาวน์โหลด
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน  
----------13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
----------13.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็น ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการ กำกับติดตาม
ดาวน์โหลด
----------13.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ดาวน์โหลด
----------13.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด
ดาวน์โหลด
----------13.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ดาวน์โหลด
EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  
----------14.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
----------14.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ
ดาวน์โหลด
----------14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไก การกำกับติดตาม
ดาวน์โหลด
 ---------14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
ดาวน์โหลด
----------14.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน  
----------15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
----------15.2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายใน สถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
ดาวน์โหลด
----------15.3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ดาวน์โหลด
----------15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ดาวน์โหลด
----------15.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ดาวน์โหลด
EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  
----------16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
ดาวน์โหลด
----------16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
----------16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
ดาวน์โหลด
----------16.4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
ดาวน์โหลด
----------16.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน  
----------17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม ในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
----------17.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดาวน์โหลด
----------17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
----------17.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน  
----------18.1 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
-----------------18.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (รอบ 6 เดือน คือเดือนมีนาคม 2564และรอบ 12เดือน คือเดือนกันยายน 2564)
ดาวน์โหลด
-----------------18.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
-----------------18.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
----------18.2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
-----------------18.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อน ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์ม  
----------------------------18.2.1.1 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
----------------------------18.2.1.2 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรมของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
------------------18.2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
------------------18.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดาวน์โหลด
EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  
----------19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
----------19.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
----------19.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
----------19.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
----------19.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน   
----------20.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ดาวน์โหลด
----------20.2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้อง ตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ EB 19 อย่างเป็น รูปธรรมที่ชัดเจน
ดาวน์โหลด
----------20.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ดาวน์โหลด
----------20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ดาวน์โหลด
----------20.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
----------21.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
-----------------21.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
ดาวน์โหลด
-----------------21.1.2 โครงการ
ดาวน์โหลด
----------21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จะต้องมีรายชื่อเจ้าหน้าที่ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ความรับผิดชอบเข้าร่วมการอบรมด้วย
ดาวน์โหลด
----------21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
-----------21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
-----------21.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
ดาวน์โหลด
-----------21.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น(ถ้ามี)
ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ดาวน์โหลด
EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด"จิตพอเพียงด้านทุจริต"  
---------22.1 หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรมภายใต้แนวคิด"จิตพอเพียงต้านทุจริต" ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน  
-----------------22.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ
ดาวน์โหลด
-----------------22.1.2 โครงการ
ดาวน์โหลด
---------22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
ดาวน์โหลด
---------22.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ "สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง " ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ดาวน์โหลด
---------22.4 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด"จิตพอเพียงต้านทุจริต"
ดาวน์โหลด
---------22.5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวันเวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
---------22.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG..."  
---------23.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG..."ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG...ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ดาวน์โหลด
---------23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG...
ดาวน์โหลด
---------23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG...
ดาวน์โหลด
---------23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG...ที่มีความต่อเนื่อง
ดาวน์โหลด
---------23.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงาน  
---------24.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563ถึงเดือนมีนาคม 2564)
ดาวน์โหลด
---------24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประกาศเจตนารมณ์ฯที่จัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดาวน์โหลด
---------24.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ดาวน์โหลด
---------24.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
---------24.5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
---------24.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด